Aktuální volné termíny zkoušek + 420 704 070 610 Otevírací doba Po - Ne od 9:00 - do 18:30
Rezervovat zkoušku

Obchodní podmínky

 Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je Ayo pixel s.r.o. IČO: 19441860 Sídlo: Pode Zdí 153/21, 74801, Hlučín  telefon: +420 704 070 610 e-mail: info@svatebnisalonmoon.cz internetové stránky: www.svatebnisalonmoon.cz
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny zkoušky, akce a jednotlivé služby poskytované Provozovatelem.
 3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Změna znění obchodních podmínek bude Provozovatelem vždy zveřejněna na internetových stránkách Provozovatele.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Provozovatel
 2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen “Zákazník").

II. Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit veřejnou nebo soukromou službu, akci v souladu s potvrzenou rezervací nebo objednávkou Zákazníka a umožnit Zákazníkovi účast na takové službě, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na zkoušce, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

III. Vznik smluvního vztahu

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Smluvní vztah v případě veřejné služby, akce či jednotlivé služby vzniká potvrzením rezervace Zákazníka ze strany Provozovatele.
 2. Rezervaci účasti na veřejné službě, akci, či jednotlivé službě je možné učinit elektronicky prostřednictvím webových stránek www.svatebnisalonmoon.cz Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto VSP.
 3. Rezervace účasti na veřejném službě, akci, či jednotlivé službě musí obsahovat identifikační údaje Provozovatele a Zákazníka (alespoň jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu), počet osob, které se na službě Provozovatele, označení, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou Provozovatele, termín konání, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání služby, výše ceny za účast na službě, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou Provozovatele, výše ceny za účast na službě, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka.

IV. Cenové a platební podmínky

veřejné kurzy, akce či jednotlivé služby

 1. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za účast na službě, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby, ve výši dle potvrzené rezervace Zákazníka, a to vždy v souladu s nabídkou Provozovatele.

 2. Cena za službu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby se hradí ve chvíli, kdy je prováděna rezervace na webu www.svatebnisalonmoon.cz.

 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny konečné, včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen za službu, akci, či jednotlivou službu zaplatit.

 4. Není-li cena za službu, akci, resp. za poskytnutí jednotlivé služby uhrazena Provozovateli řádně a včas, je Provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi službu, akce, resp. osobě pověřené přijetím jednotlivé služby, na místo konání služby, akce, resp. místo poskytnutí jednotlivé služby. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny jednotlivé služby.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi služby, akci, resp. jednotlivé služby až v okamžiku, kdy obdrží platbu od Zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za službu, akci, resp. za jednotlivé služby ze strany Zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost službu poskytnout.

 2. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky služby, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní služby, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.

 3. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících služby, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též Zákazník.


VI. Zrušení a změna služby, akce či jednotlivé služby

ze strany Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání služby nebo přesunout službu do náhradního termínu, akce či poskytnutí jednotlivé služby.

  ze strany Zákazníka – službu, akce či jednotlivé služby
 1. V případě, že Zákazník služby, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat službu, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto Zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit Provozovateli.

 2. Účast na soukromé službě je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) do 14 pracovních dnů před sjednaným termínem služby. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do čtrnácti dnů od zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 490 Kč za každou rezervaci.

 3. Termín rezervace je možné právě jednou změnit, a to nejpozději třiceti pracovních dnů před sjednaným termínem kurzu a sjednat bezplatně termín nový.

 4. V případě, že termín rezervace bude Zákazníkem zrušený/změněný později třicet pracovních dnů před sjednaným termínem v bodě tři, považuje se služba za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody.

ze strany Zákazníka – soukromé služby, akce či jednotlivé služby

1.     V případě zrušení objednávky soukromé služby, akce, resp. jednotlivé služby ze strany Zákazníka je Provozovatel oprávněn vůči zaplacené záloze uplatnit následují storno podmínky:

 • Při zrušení 7 a méně dní před termínem služby propadá celá částka provozovateli.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) povinen vůči kupujícímu splnit informační povinnost.
 2. Zástupcem Provozovatele pro správu osobních údajů je Santer Lukáš (e-mail: info@svatebnisalonmoon.cz)
 3. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby Provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem.
 4. Provozovatel je oprávněn podrobnosti o e-mailové adrese oprávněn dále zpracovávat a shromažďovat pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 
 5. Provozovatel uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy.
 6. Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku VSP kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu info@svatebnisalonmoon.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoliv považovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, případně požadovat omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo na přenositelnost údajů.
 7. V případě, že Zákazník poskytuje Provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 8. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech. Zákazník, účastník kurzu akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby, má vždy právo vyjádřit s tím nesouhlas, případně svůj souhlas následně odvolat, a to bez udání důvodu. V případě využití práva na odvolání souhlasu je třeba doručit žádost prostřednictvím e-mailu info@svatebnisalonmoon.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele.
 9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou rezervací, objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Tyto podmínky jsou platné od 1. září 2023.

1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu za službu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  - platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Comgate na bankovní účet Ayo pixel s.r.o., č.ú.: 2602597421/2010 vedený u Fio Banky provozovatele webového rozhraní www.svtabenisalonmoon.cz
 2. Veškeré platby jsou evidovány podle zákona o evidenci tržeb. Prodávající je povinen zaevidovat každou přijatou platbu do 48 h od přijmutí objednávky.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před uskutečnění služby Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví služby zaplacením celé kupní ceny služby.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@svatebnisalonmoon.cz.
 3. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) povinen vůči Kupujícímu splnit informační povinnost.
 2. Zástupcem Prodávajícího pro správu osobních údajů je Santer Lukáš (e-mail: info@svatebnisalonmoon.cz).
 3. Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami Kupující vyslovuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával a shromažďoval osobní údaje Kupujícího v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn podrobnosti o e-mailové adrese oprávněn dále zpracovávat a shromažďovat pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 
 5. Prodávající uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy.
 6. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu info@svatebnisalonmoon.cz nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. Kupující je rovněž oprávněn kdykoliv považovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, případně požadovat omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo na přenositelnost údajů.
 7. V případě, že Kupující poskytuje Prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami osobní údaje, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 8. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 4. Pro Prodávajícího i Kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy je přílohou obchodních podmínek.
 7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Pode Zdí 153/21, 74801, Hlučín , adresa elektronické pošty info@svatebnisalonmoon.cz.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2023.

 

V Hlučíně dne 1. září 2023.

Ayo pixel s.r.o.

IČO: 19441860
Pode Zdí 153/21
74801 Hlučín

adresa pro doručování elektronické pošty: info@svatebnisalonmoon.cz